A gyógyulás szentségei: a bűnbánat szentsége és a betegek szentsége

Jézus Krisztus lelkünk és testünk orvosa, aki Egyházában a Szentlélek erejével folytatja gyógyító és üdvözítő művét. Ez a gyógyítás két szentségében mutatkozik meg: a bűnbánat szentségében és a betegek szentségében.

A bűnbánat szentsége az Egyház hét szentségének egyike, gyógyító szentség, amelyben az ember szentségi módon bűnbánatot tart, vagyis a bűnös ember kiengesztelődik Istennel és az Egyházzal, és elnyeri bűnei bocsánatát. Krisztus által alapított szentség, amely szükség szerint többször is felvehető. A bűnök bocsánatának hite összekapcsolódik a Szentlélekbe, az Egyházba és a szentek közösségébe vetett hittel. A kiengesztelődés szolgálata az apostolokra és utódaikra bízott feladat. Ezért az Egyház hirdeti az embereknek, hogy Istentől kérhetik a bűnök bocsánatát, hívja az embereket a megtérésre és a hitre, közvetíti az embereknek a bűnök bocsánatát a keresztség és a bűnbánat szentségének kiszolgáltatása által. Krisztustól az Egyház kapta meg a mennyek országa kulcsait, hogy benne a bűnök bocsánata Krisztus vére által és a Szentlélek közreműködésével megvalósuljon. Isten megbocsátó és irgalmas, örül a bűnösök megtérésének, ahogy azt a tékozló fiúról szóló példabeszéd is tanítja nekünk.

Példabeszéd a tékozló fiúról
"Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Apám házában sok napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be! Csakugyan útra kelt, és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá! Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut! Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le! Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült! Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült - felelte. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. - Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. Illett vigadnunk és örülnünk, mert az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült."

A bűnbánt és a kiengesztelődés szentségének célja
Jézus azok számára alapította a bűnbánt és a kiengesztelődés szentségét, akik a keresztség után súlyos bűnbe estek és így elvesztették a megszentelő kegyelmet. Nekik a bűnbánat szentsége új lehetőséget nyújt a megtérésre és a megigazulás kegyelmének visszanyerésére. Egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket, de a föloldozás hatalmának gyakorlását Jézus az apostoli hivatalra bízta. A bűnbánó cselekedetei között az első a bánat, ami a lélek fájdalma az elkövetett bűn miatt. Ezt követi a bűnök megvallása, a gyónás. A gyónásban a megvallás által az ember szembenéz a bűnökkel, melyekben vétkesnek bizonyult; vállalja a felelősséget, és ezáltal újból megnyílik Isten és az Egyház közössége felé. Fontos az elégtétel is, hiszen sok bűn kárt okoz a felebarátnak. Amennyire lehetséges, a kárt jóvá kell tenni. A bűn megsebzi és elgyengíti a bűnöst, és árt Istenhez és a felebaráthoz fűződő kapcsolatainak is. A feloldozás elveszi a bűnt, de nem szüntet meg minden jogtalanságot, melyet a bűn okozott. Az elégtétel lehet imádság, valaminek a fölajánlása, az irgalmasság cselekedetei, a felebarát szolgálata, önmegtagadás, áldozatvállalás, s főként a napi keresztünk türelmes viselése. Az ilyen vezeklések segítenek bennünket abban, hogy hasonlóvá váljunk Krisztushoz.

A betegek szentsége a Biblia alapján Beteg valaki közületek? Hívassa el az Egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15)

A betegek kenete a betegek szentsége, általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti. Megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi arra, hogy betegségét erős lélekkel viselje, sőt, küzdjön egészségéért, ha az szolgál üdvösségére, vagy kérje és elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata.

Az Újszövetségben Jézus csodás beteggyógyításaival mutatta meg az embereknek, hogy Isten Országa valóban elközelgett. Jézusnak hatalma van a gyógyításhoz és a bűnök megbocsátásához is. Rá van szüksége minden betegnek, mert Ő a test és a lélek orvosa. Együttérez a szenvedőkkel, és a betegek iránt hatalmas szeretetet tanúsít. A betegektől hitet vár el, ez feltétele a gyógyításnak.

Jézus meggyógyít egy vakot Történt, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak koldus ült az út szélén és kéregetett. Hallotta, hogy nagy tömeg vonul el arra, megkérdezte hát, hogy mi történt. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus halad arra. Erre elkezdett kiabálni: "Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!" Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De annál hangosabban kiáltozott: "Dávid fia, könyörülj rajtam!" Jézus megállt s szólt, hogy vezessék elé. Amikor odaért, megkérdezte: "Mit akarsz tőlem, mit tegyek?" Azt válaszolta: "Uram, hogy lássak!" Jézus így szólt hozzá: "Láss! Hited megmentett." Azon nyomban visszanyerte szeme világát és Istent dicsőítve követte. Ezt látta az egész nép s magasztalta az Istent.

Jézus megengedte, hogy a betegek megérintsék Őt, és különböző jeleket használt a gyógyításoknál például kézrátételt, sarat és lemosást. Ha érintették Őt a betegek, erő áradt ki belőle. Jézus nem minden beteget gyógyított meg. Gyógyításai Isten országa eljövetelének jelei voltak, a bűn és a halál fölötti győzelmet hirdették.
Szenvedésével és kereszthalálával Krisztus a szenvedésnek új értelmet adott, mi is egyesülhetünk az Ő megváltó szenvedésével, így válhat értékké, jó cselekedetté a szenvedés türelmes elviselése.

Jézus a betegek gondozását Egyházán keresztül folytatja. Felszólította tanítványait, hogy kövessék Őt mindenben, bekapcsolta őket a maga szolgáló életébe. Küldetést adott nekik, hogy ők is gyógyítsanak betegeket Jézus nevének segítségül hívása által.
Az Egyházban a Szentlélek különleges, gyógyító karizmát ajándékoz egyes embereknek, hogy megmutassa, milyen ereje van a föltámadt Jézus kegyelmének, de nem minden imádság nyeri el a betegség gyógyulását.

Az Egyház ismer egy saját szertartást a betegek számára, ez a betegek kenete, amely szentség egész különlegesen arra van rendelve, hogy megerősítse a betegség által megpróbáltakat. A papoknak imádkozniuk kell a beteg felett, meg kell kenniük olajjal az Úr nevében.

A szentség felvevője és kiszolgáltatója
A betegek szentségének felvételében az élő hit fejeződik ki, amely az üdvösségre segíti az embert, felszítja az Istenbe vetett bizalmát, megerősíti a gonosz lélek kísértéseinek és a halálfélelemnek leküzdésében. Az ember egészségét is visszaszerzi, ha az a lélek üdvösségére válik, és ha szükséges, megadja a bűnök bocsánatát is. A betegek kenetéhez a krizmamisén megáldott olajat használják. A betegek kenetét felvehetik mindazok, akik betegségük miatt kérik öregek és gyermekek is, vagy akikről feltételezhető, hogy kérték volna, például eszméletlen betegek. A betegek kenetének kiszolgáltatását rendszerint megelőzi a bűnbocsánat szentsége, a szentgyónás, majd rövid igeliturgia és egyetemes könyörgések következnek. Ezután a következő szavak kíséretében a betegek olajával a pap megkeni a beteg homlokát és két kezét:
„E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Ámen. Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan! Ámen.” A betegek kenetét rendszerint az áldozás – Szent Útravaló - követi. A betegek kenetét misében vagy azon kívül egyénileg vagy közösségben is fel lehet venni. Ismételten feladható újabb betegség, vagy a beteg állapotának rosszabbodása esetén.

Sokan halnak meg szentségek nélkül, ezért figyelnünk kell a körülöttünk élő idősekre és betegekre, és segítenünk kell őket abban, hogy megkaphassák a szükséges szentségeket.

CsatolmányMéret
forgatokonyv-a_gyogyulas_szentsegei-ok.doc50 KB