Forgatókönyv-felkészítés elsőáldozásra 3.

Forgatókönyv-felkészítés elsőáldozásra 3. FELKÉSZÜLÉS A SZENTGYÓNÁSRA - FELKÉSZÜLÉS A SZENTÁLDOZÁSRA Felkészülés a szentgyónásra Könyörülj rajtam, Isten (50. zsoltár - részletek) Könyörülj rajtam, Istenem szerető jóságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad gonoszságomat töröld le rólam! Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem! Fordítsd el bűneimtől arcodat, és töröld el minden vétkem! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém! Ne taszíts el színed elől, és Szentlelkedet ne vond meg tőlem! Add meg újra az üdvösség örömét, a készséges lelkületet erősítsd bennem! Elsőgyónásnak nevezzük azt az alkalmat, amikor a bűnbocsánat szentségében először részesül a katolikus hívő. Erre nagyon alaposan, egész addigi életünkre visszatekintve kell felkészülni. A további gyónások alkalmával mindig az előző gyónás óta elkövetett bűnöket idézzük fel. A felkészülés menete azonos: Egy rövid imával segítségül hívjuk a Szentlelket, hogy felismerjük bűneinket. Megvizsgáljuk lelkiismeretünket, megbánjuk bűneinket és erősen elhatározzuk, hogy nem bántjuk meg többé Istent. Ilyen felkészülés után kerülhet sor a szentgyónásra. A gyónás után igyekeznünk kell, amint lehet, elvégezni az elégtételt, ami többnyire valamilyen ima elmondása, jócselekedet végzése szokott lenni. Fontos az is, hogy akarjuk elhagyni a bűnöket, ha kell készek legyünk életünket, szokásainkat megváltoztatni. Igyekeznünk kell azon is, hogy az elkövetett bűnöket jóvátegyük. Lényeges a rendszeres esténkénti lelkiismeretvizsgálat. Ilyenkor számba vesszük az aznap elkövetett bűnöket és azt a jót is, amit sikerült megtennünk. Érdemes jó elhatározásokat tennünk, és azokat megtartani, hiszen nem csak a bűnöket kell elkerülni, hanem arra is szükség van, hogy rendszeresen tegyünk jót. Könnyebben tudjuk elkerülni a bűnt, ha olyan társaságunk, olyan barátaink vannak, akik szintén törekszenek megtartani Isten akaratát. Nekünk is igyekeznünk kell segíteni másokat ebben. A gyónás szentsége kegyelmet, segítséget ad a rossz elkerüléséhez és a jó megtételéhez. A gyónásra való felkészülést segíti, ha lelkitükröt használunk. A lelkitükör olyan kérdéssor, amelyet azért állítottak össze, hogy sorban haladva végig lehessen követni, hogy milyen bűnök fordulhatnak elő a Tízparancsolat és a szeretet ellen. Ha lelkitükör segítségével készülünk, valószínűleg nem maradnak ki véletlenül a gyónásnál olyan bűnök, amelyekre esetleg az adott pillanatban nem gondolunk. Ha nem vagyunk még tapasztalt gyónók, vagy hajlamosak vagyunk a feledékenységre, a bűnöket akár fel is írhatjuk magunknak, és a gyónáskor használhatjuk ezt segítségként. A legtöbb imakönyvben sőt az Interneten is találhatók lelkitükrök. A gyerekeknek készült imakönyvek olyan lelkitükröt tartalmaznak, amelyben a leggyakoribb „gyermekbűnök” szerepelnek. Amikor a szentgyónásra készülsz, először kérd a Szentlélek segítségét a következő imával: Ima lelkiismeretvizsgálat előtt Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam! Amen. Ezután vizsgáld meg a lelkiismeretedet! Olvasd el figyelmesen a lelkitükröt, és minden kérdésnél kérdezd meg magadtól: Elkövettem-e ezt a bűnt utolsó gyónásom óta? Ha igen, akkor kérdezd meg magadtól: Tudtam-e vagy legalább homályosan éreztem-e amikor megtettem, hogy ez bűn lesz? - Ha nem, akkor nem követtél el bűnt, mert a bűn Isten parancsának tudatos megszegése; ám amit az ember nem tud, azt nem teszi szándékosan. - Ha igen, akkor kérdezd meg magadtól: Szándékosan követtem-e el? - Ha nem akarattal követted el, akkor nem volt bűn, mert a bűn Isten parancsának tudatos megszegése. - Ha tudtad, és akartad is, akkor bűnt követtél el. Ha tudtad vagy homályosan érezted, hogy nagy vagyis halálos bűn lesz, és teljesen szándékosan követted el, akkor azt is meg kell kérdezned magadtól: Hányszor követtem el? Erre azért van szükség, mert a súlyos, halálos bűnök meggyónásakor azt is el kell mondani, hogy hányszor fordult elő. - Ha nem tudod pontosan, mondd meg körülbelül, pl. egy évben körülbelül ennyiszer, vagy hetenként, havonként körülbelül ennyiszer. - A bocsánatos bűnöket nem kötelező meggyónni, de helyes, ha ezeket is meggyónod. A lelkitükör nem sorolhat fel minden bűnt, ezért gyónd meg mindazt, amivel lelkiismereted vádol, ha nem is találod meg a lelkitükörben! A bűnök felsorolása után hallgasd meg figyelmesen a gyóntató atya tanácsait és az elégtételt. Ezután mondd el a bánatimát! Ennek többféle szövegváltozata ismert. Imádkozhatod például ezzel a szöveggel: Bánatima Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal megbántottam jóságos Istenemet. Erősen fogadom, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm. Ámen. Ez az ima kifejezi a megbánást és az erős elhatározást a bűnök elkerülésére. Megfogalmazódik benne az is, hogy a bűnre vezető alkalmat is a lehetőségekhez mérten el kell kerülni. Erre azért van szükség, mert így a bűntől is könnyebben tudjuk távol tartani magunkat. A gyóntató atya ezután feloldoz. Újra teljesen tiszta lesz a szíved. Áldás (Lev 26, 3-13 részletek) Ha törvényeim szerint éltek, ha megtartjátok parancsaimat, és teljesítitek őket, akkor a kellő időben esőt adok nektek, ahogyan szükségetek van rá, a föld meghozza termését, s a mező fája a gyümölcsét. Csépelni fogtok szüretig, és szüretelni fogtok vetésig. Jóllakásig eszitek kenyereteket, és biztonságban laktok földeteken. Békét szerzek országotoknak, s alhattok, mert senki sem fenyeget. Kiirtom földetekről az ártalmas vadat, kard nem veszélyezteti országotokat. Felétek fordulok, naggyá teszlek, és megsokasítlak benneteket, s megtartom veletek kötött szövetségemet. Lakóhelyet választok köztetek, és nem vetlek el benneteket. Közöttetek fogok élni, Istenetek leszek, ti meg népem lesztek. Az ószövetségi Szentírás szépen ír arról, hogy Isten megáldja azokat, akik megtartják parancsait. Tudnunk kell, hogy Isten igazságos, ez azt jelenti, hogy az elkövetett bűnök büntetést kapnak. Így minden megbocsátott bűn után bizonyos mennyiségű ideig tartó büntetés marad. A bűnbocsánat, tehát nem jelenti a büntetés elengedését. A már megbocsátott, meggyónt bűnökért járó büntetés elengedését búcsúnak nevezzük. A búcsú Isten kegyelmi ajándéka. Búcsút nyerhetünk önmagunk számára vagy egy elhunyt számára, aki a tisztítóhelyen szenved. Lehet teljes a búcsú, amikor minden büntetést elenged Isten, és lehet részleges, amikor a büntetésnek csak egy része alól mentesülünk. A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges a gyónás illetve a kegyelem állapota, a szentáldozás lehetőleg a búcsú elnyerésének napján és az, hogy akarjuk elnyerni a búcsút. Az is fontos feltétel, hogy ne ragaszkodjunk semmilyen bűnünkhöz, vagyis ne mondjuk azt, hogy nem akarjuk elhagyni életünkből. Ezeken kívül pedig el kell végezni az Egyház által előírt feltételeket, például imádkozni kell a Szentatya szándékára. Felkészülés a szentáldozásra Elsőáldozásnak nevezzük, amikor először vesszük magunkhoz az Eucharisztiát. Krisztus Testét. Az elsőáldozás előtt szentgyónást kell végezni, a legtöbb esetben ez egyben az elsőgyónás, és meg kell tanulni a katolikus hit alapjait. Ilyen felkészülés után járulhat a már megkeresztelt katolikus hívő az elsőáldozáshoz. Fontos, hogy később is rendszeresen járjunk szentmisére, gyakran áldozzunk, és tovább gyarapítsuk hitbeli tudásunkat, igyekezzünk hitünk szerint élni. Az Egyház előírja, hogy minden évben legalább egyszer áldozzunk. Helyes minden szentmisén áldozni. Ezt megtehetjük, ha már voltunk elsőáldozók, és nincs súlyos bűnünk. Ahhoz, hogy méltóképpen áldozzunk, szükséges, az is, hogy megtartsuk a szentségi böjtöt. A szentségi böjtöt akkor tartjuk meg, ha a szentáldozás előtt egy órán át semmit sem eszünk, és semmit sem iszunk. Tiszta vizet, ásványvizet és gyógyszert közvetlen áldozás előtt is magunkhoz vehetünk. A későbbiekben nem szükséges minden szentáldozás előtt gyónni, csak akkor, ha súlyos bűnünk van. Ha a kegyelem állapotában vagyunk, és megtartottuk a szentségi böjtöt, akkor magunkhoz vehetjük Krisztus Testét. Az áldozáskor sok kegyelmet kapunk Istentől, ami segít minket abban, hogy eljussunk az örök boldogságra. Áldozás után közvetlenül imádkozni szoktunk. Elmondhatjuk Istennek kéréseinket, kifejezhetjük hálánkat, köszönetünket mindazért a jóért, amit Tőle kaptunk. Imádkozhatunk saját szavainkkal, de mondhatunk kötött imaszöveget is például ezekkel a szavakkal: Ima szentáldozás után Hozzám jöttél Jézus, ég és föld királya, kicsiny gyermekednek szegényes házába. Örülök Jézusom, hogy az enyém lettél, kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél. Amen.

CsatolmányMéret
forgatokonyv-felkeszites_elsoaldozasra-3-ok.doc47.5 KB